Sayfamızdan çıkmak üzeresiniz, yardımcı olabileceğimiz bir konu var ise sizinle irtibata geçmemizi ister misiniz?

Provizyon alınırken lütfen bekleyin. Sayfayı yenilemeyin ve değiştirmeyin.

Cornelia Resorts

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni
 
Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin olarak; kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimiz’ in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi aşağıda açıklamaktadır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, konaklama ve harcama bilgileri, tekne/ulaşım/seyahat bilgileri, sigorta, tekne mürettebatı bilgisi, sosyal medya hesapları alışveriş bilgileri, fatura bilgileri gibi) Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.

Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.  Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Şirket bünyesinde bulunan tüm paylaşılan bilgileriniz, ilgili mevzuat çerçevesinde ve size ihtiyacınız olan ve talep ettiğiniz ürünü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Şirket sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca, şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere müşterileriyle bağlantıya geçebilmektedir. Sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Diler Holding Grup Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Diler Holding’in, Diler Holding Grup Şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Diler Holding Topluluğunun ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 • 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı
  Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Diler Holding Grup Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:
   
 • Şirket'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirket ’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Şirket’in, Diler Holding Grup Şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Diler Holding Topluluğunun ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
 •  

  4. Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni
  Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:
   
 • Şirket ve Diler Holding Grup Şirketleri,
 • Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar;
 • Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.
 • Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 • Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 • 5.Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklar
  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
   
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu kullanarak iletebilirsiniz.

  Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  6. Kişisel Veri Saklama Süresi
  Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır.

  7. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
  Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri www.corneliaresort.com.  adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

  8. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi
  İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.
  Söz konusu açık rızanızı geri almak için dilediğiniz zaman info@corneliaresort.com  bu yönde e-posta gönderebilirsiniz. 

  9. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
  Şirketimiz, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası ’nın “www.corneliaresort.com”  sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

  10. Son Hüküm
  Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası” nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’ e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin veriyorum.

  GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

  Bir tarafta ilerleyen maddelerde ;Misafir; bundan sonra Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan adresi Belek, Antalya, Türkiye olan ;Cornelia Hotels.Golf.Spa; (Yazıcı Demir Çelik San. ve Tur. A.Ş.); ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, www.corneliaresort.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlar çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:


  1.SÖZLEŞME KONUSU
  1.1. İşbu sözleşme uyarınca Otel Müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride;Hizmet’ olarak anılacak).
  1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini kabul edecektir.
  1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Otel Müşterinin talebini teyit edecektir.

  2.KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

  2.1. Müşteri siteye girmek ve siteyi kullanmak suretiyle asağıda belirtilen kurallara ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmektedir. Otel herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  2.2. Hizmet rezervasyonu www.corneliaresort.com internet sayfasındaki rezervasyon formunun doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.
  2.3. Online Rezervasyon Kural ve Şartları sözleşmemiz zaman zaman güncellenmektedir. www.corneliaresort.com da bulunan hali en güncel hali ve geçerli olanıdır.
  2.4. Internet üzerinden yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından Otel sistemi kullanılarak veya e-mail yolu ile iptal edilebilir.
  2.5. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebini otele giriş tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce otele iletmesi gerekmektedir.
  2.6. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin en fazla 2 defa rezervasyonun değişiklik talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, müşteri, otelin uyguladığı değişiklik ve rezervasyon tarifesine göre ek ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.
  2.7. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde Rezervasyonun, söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih sırasında uygulanan fiyatları göz önünde bulundurarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2.8. Çocuklar için indirim ebeveynleriyle aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. Rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen çocuğun yaşı dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının rezervasyon kaydı sırasında yetkili personel tarafından talep edilmesi üzerine kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği takdirde rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.
  2.9. Internetten yapılan rezervasyonlar maksimum 21 gecelemeli rezervasyonlar olup, kredi kartı ile % 100 garantili veya Banka Havalesi / EFT yoluyla opsiyonel olarak yapılabilmektedir. Aynı gün içinde, aynı kredi kartı ile en fazla iki ayrı rezervasyon yapılabilmektedir. Güvenlik nedeni ile rezervasyon sırasında kredi kartının 3 haneli güvenlik kodunun ( CCV) girilmesi istenecektir. Güvenlik kodu kredi kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan son üç rakamdır.
  2.10. Rezervasyon onayı, sistemin son aşamasında ve print etmek suretiyle müşteri tarafından alınabilecek şekilde müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura müşteriye otelden çıkışı esnasında verilecektir.
  2.11. Rezervasyon müşteri tarafından kredi kartı ile garanti edilerek onaylandığında rezervasyon teyidi anında verilmektedir.

  3.ÖDEME ŞEKLİ
  3.1. Sözleşme Bedeline KDV dahildir.
  3.2. Sistemde otel geceleme fiyatları ve diğer ekstra hizmetler afişe edildiği fiyatlar üzerinden değerlendirilecek olup vergiler dahildir.
  3.3.Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrıca ücrete tabidir. Bu ekstralar konaklama esnasında ödenir.
  3.4. Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Hizmet bedeli Otele tam ve eksiksiz olarak ödenmediği takdirde rezervasyon geçerli değildir.
  3.5. Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yaptığı ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir. Eğer ödeme kendisinden başka birisi için yapılıyorsa bu durum ile ilgili otel ile irtibata geçecektir.
  3.6. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak.
  3.7. Müşteri, otele giriş sırasında otel yetkilisine; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını yada bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
  3.8. Fatura Müşteriye hizmet aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi, veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması durumunda faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

  4.İPTAL PERİOD VE KESİNTİ MİKTARLARI :
  4.1. Giriş tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde misafirden tahsil edilen para koşulsuz iade edilir.
  4.2. Giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde %10,
  4.3. Giriş tarihine 14-2 gün kala yapılan iptallerde %30,
  4.4. Giriş tarihine 1 gün kala yapılan iptallerde %50,
  4.5. Giriş günü yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır.
  4.6. Konaklama tarihleri yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler ve kampanyalar dahilinde oluşturulmuş bir dönem dahilinde ise; müşterinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır.
  4.7. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde, mümkün olan iadelerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa rezervasyon için kullanılan ilgili kredi kartına veya EFT/Havale ile ödeme yapılmışsa müşteri tarafından belirtilen bir banka hesabına iade yapılır.
  4.8. Kredi kartlarına yapılan iadelerde ilgili banka prosedürleri geçerlidir.
  4.9. EFT ve Havale işlemlerinden doğabilecek olan ek masraflardan otel sorumlu değildir.

  5. KONAKLAMA ŞEKLİ
  5.1. Cornelia Hotels Golf Spa bünyesindeki oteller Herşey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Otel içinde Her şey dahil konsepti dışındaki harcamalarınız oda hesabınıza işlenir ve çıkış yapmadan ödemesinin yapılması zorunludur.
  5.2. Giriş sırasında Müşterinin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yapılan harcamaları Müşteri karşılayacaktır.
  5.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14: 00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul edecektir.
  5.4. Otele giriş sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.
  5.5. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.
  5.6. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir. 6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
  6.1. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri anında şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
  6.2.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
  6.3.Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Otel müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

  7. DİĞER HÜKÜMLER
  7.1. Tüm odaların ve ayrılmış olan yerlerin doğal afetler, hükümet kararları, savaş, çatışmalar, iç huzursuzluklar, boykotlar, grevler, salgın hastalıklar, karantina gibi mücbir sebeplerle hizmet verilememesi halinde Otel idaresi herhangi bir sorumluluk taşımaz.
  7.2. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Antalya Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.
  7.3. Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını elektronik ortamda onaylayarak kabul etmiş sayılır.

  Kapat
  1.GİZLİLİK TAAHÜDÜ VE GÜVENLİK
  1.1. Kredi Kartı Güvenliği www.corneliaresort.com 24 saat sizlere kesintisiz hizmet verebilmek için en son teknoloji kullanılarak yapılandırılmıstır.
  1.2. Sitemizin güvenligi Dünyaca ünlü web güvenlik kurulusu olan Rapid Wild SSL tarafından saglanmaktadır.
  1.3. www.corneliaresort.com kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kisisel bilgileri, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabilecegi bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.
  1.4. www.corneliaresort.com kullanıcılardan derledigi kisisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü sahıslarla paylasmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.
  1.5. Ad-Soyad, adres, telefon ve benzeri bilgiler vermekte oldugumuz hizmetin herhangi bir aksaklıga ugramadan hatasız olarak gerçeklestirilebilmesi için alınmaktadır.
  1.6. www.corneliaresort.com URL’i ile baslayan tüm sitelerde geçerlidir. Herhangi bir sitede Cornelia Hotels logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli oldugu anlamına gelmez. URL’yi kontrol etmeniz ve gerçekten Cornelia Hotels’e ait bir sayfa oldugundan emin olmanız gerekir. Zira Logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kisiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen bizimle iletisim kurun. Adresimiz ; booking@corneliaresort.com
  Kapat
  İPTAL/İADE KOŞULLARI

  Yapmış olduğunuz rezervasyonu garantilemek için konaklama bedelinin tamamı banka tarafından rezervasyon esnasında kartınızdan çekilecektir. Rezervasyonu iptal etmek istediğiniz taktirde aşağıdaki koşullarda belirtildiği gibi konaklama bedeli oranlarında kesinti yapılacaktır: Giriş tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde tahsil edilen para koşulsuz iade edilir. Giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde %10 kesinti uygulanır. Giriş tarihine 14-2 gün kala yapılan iptallerde %30 kesinti uygulanır. Giriş tarihine 1 gün kala yapılan iptallerde %50 kesinti uygulanır. Giriş günü yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır.
  Kapat